مرامنامه تشکیل جامعه روحانیت شیراز

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین

(( متن مرامنامه تشکیل  جامعه روحانیت شیراز وفارس که در حضور علماء اعلام تنظیم وامضاء گردیده ))

با تاییدات خداوند متعال ولطف و عنایت امام زمان حضرت حجه بن الحسن المهدی العسکری ارواحنا فداه در روز پنج شنبه شانزدهم ماه رجب المرجب سال یکهزار وسیصد ونود وهشت هجری قمری همه علماء اعلام وآیات عظام ومروجین احکام دامت برکاتهم در منزل جناب مروج الاحکام وثقه الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادق انصاری دام بقائه برای تشکیل جامعه روحانیت حضور بهم رسانیده برنکات زیر ازعموم آنها موافقت وهمگانی اعلام گردید :

١ـ نام مجلسی که همه هفته صبحهای پنج شنبه ودر ماه مبارک رمضان شبهای پنج شنبه سیار در منازل آقایان اعلام برگزار می شود بنام مقدس (( جامعه روحانیت وائمه جماعت )) می باشد .

٢ـ قصد قربت واخلاص درشرکت نمودن که درهمه آقایان بحمدالله والمنه وجود دارد مصداق کلی ((تعاونوا علی البر والتقوی)) می باشد .

٣ـ عدم تعیین رئیس ومرئوس وهر عنوان خارجی دیگری که موجب کاهش از جنبه روحانیت ومعنویت جامعه قرار گیرد ، وبصورت مجلس تبلیغ از شخص یا اشخاص دیگری درآید ، با محفوظ بودن مقامهای علمی .عملی تجلیل واحترام از ذوات مقدس ذوی الاحترام ایدهم الله لما فیه خیر الاسلام والمسلمین .

۴ـ تایید وتقویت یکدیگر در مناطق مخصوص بخود ، وجلوگیری نمودن ازهر گونه کاری که موجب ضعف نیروی روحانی در منطقه می شود ، تا هر کس با تاییدات وتشویق دیگران واستمداد از خداوند بزرگ تقویت گردد ومردم بیشتر گرد روحانی جمع شوند تا با این کار سبب پیشرفت اسلام ومحو گناه ومعصیت در تمام اماکن در نفوذ روحانیون گردد .

۵ ـ هر کس از نظر وظیفه خود آزاد است که از هر کدام از مراجع ومجتهدین بزرگ شیعه واصحاب رسائل علمیه کثرالله امثالهم ترویج نماید ونام ببرد ، ودیگری حق ندارد وانتقادی راجع باین موضوع کند که العیاذ الله موجب اهانت به مرجعی گردد وقدرتی ازدست داده شود .

۶ ـ شرکت نمودن آقایان در این مجلس (( جامعه روحانیت )) هفته ای یکبار طبق مصالح دینی ومذهبی ضروری است ، وچنانچه شخص یا اشخاصی بدون عذر موجه شرکت ننماید باید جهت نیامدن را کشف نموده و چنانچه انتقاد سازنده ای داشته باشند برای پیشرفت اسلام باید پذیرفته شود ، تا جای هیچگونه شبهه ای که انسان را در این جامعه ومجلس از خداوند دور می سازد پیش نیاید مگر اینکه خدای نکرده اغراض دیگری در بین باشد ، که آنهم بحمدالله والمنه در راهنمایان الهی راه ندارد .

٧ـ در مصالح واحداث و رویدادها برای پیشرفت اسلام وعظمت دین همه آقایان وعلماء اماما وماموما موظفند در مجامعی که از طرف جامعه روحانیت پسشنهاد میشود شرکت نمایند .

٨ ـ این پیشنهادها هیچ جنبه حزبیت و مرامنامه حزبی ندارد ، زیرا مرامنامه حزبی با تعیین رئیس ومرئوس وکارها مشخص می گردد . ولی این پیشنهادها که بنحو (( وامرهم شوری بینهم )) میشود همه خدائی است که هر فرد مسلمان متعهد مسول به انجام آنها است ، وجنبه تذکر و یادآوری بیش ندارد .

٩ـ هر انتقاد سازنده وپیشنهاد ثمر بخشی در راه پیشبرد واهداف مقدس اسلام از هر کدام از حضار محترم آزاد وموجب تقدیر خواهد بود .

١٠ـ اطمینان به یکدیگر در راه خدمت وپیشرفت اسلام که این خود یک امر بسیار مهمی است که اسلام به آن اهمیت کاملی داده وجلو هرگونه ظن سوئی که موجب غیبت یا تهمت باشد گرفته است ، نه اینکه خدای نکرده در جلو حضار تجلیل بی روح از یکدیگر بعمل آید ودر پشت سر نسبت به یکدیگر گفتار اهانت آمیزی که سبب عقب افتادن یک سرباز اسلام وخدمتگزار بدین گردد ، بلکه اگر عیوبی در افرادی باشد برای رضای خدا و به ثمر رسانیدن شایستگیهای رهبریهای مناطق تبلیغی از راه نصیحت بهر طریقی که صلاح باشد تامین گردد ، نه اینکه بباز گوئی عیوب منجر شود .

١١ـ در فکر بودن اینکه مساجد را از حالت رکود وجمود بیرون آورده شود همچنانکه در صدر اسلام بوده وهمانطور که در مسجد محل رکوع وسجود ونماز جماعت بوده محل رتق وفتق امور مسلمین نیز بوده است ، واین کار البته سبب بقاء وبهره برداری از مسجد تا مادامیکه عنوان مسجد دارد میباشد ، و به انتقال روحانی یا فوت پیش نماز مسجد از پایگاه دینی خود وانجام وظائف اجتماعی بیرون نمی رود ، واگر این موضوع در سرتاسر جهان عملی گردد از نظر دینی وضع کلیه مسلمانان عوض میگردد واز پایگاه های دینی نتایج بیشتری عاید ونصیب مسلمین میشود .

١٢ـ روحانی وائمه جماعت میبایست بهر راهی که موجب جلب مردم به مساجد و انس مسلمین به آن میشود و در سازندگی نسل آینده موثر باشد کوتاهی نکنند ، والبته این امر هم بدون تعاون با یکدیگر گر چه فواید منطقه ای و فردی داشته باشد ولی کلی و همگانی نیست ، و این کار سبب میشود بالطبع افراد ذی صلاحیت بر سر کار آیند، و مساجد ومعابد مسلمین ناخودآگاه از رکود و جمود بیرون آید .

١٣ـ برای اینکه مشخص گردد این انجمن در چه زمان و در حضور چه افرادی از علماء اعلام ادام الله ظلهم تشکیل یافته آقایان حضار و اهل جلسه ذیلا امضاء خودشان را زینت بخش این مواد در ورقه قرار دادند که بمقیاس (( المومنون عند شروطهم )) وتا اینکه این اساسنامه مایه امید و تشکیل جامعه روحانیت هر منطقه ای در جاهای دیگر گردد . والسلام علی من اتبع الهدی

بهاء الدین محلاتی                      سید عبدالحسین دستغیب              سید محمود علوی                       سید حسین یزدی

سید محمد باقر آیه الهی              سید محمد امام                             سید محمد حسینی                     مجدالدین محلاتی

سید احمد پیشوا                         سید کرامت ملک حسینی                محمد رضا حدائق                       حسینعلی طوبائی

صدر الدین حائری                      سید محمد کاظم آیه اللهی              نعمت الله ادیب                          سید حسین ساجدی

سیدمحمد نبوی زاده                   ملک موسوی ملکی                         علی اکبر طوبائی                         عباس طوبائی

محمد صادق انصاری                  سید عبدالله زبرجد                         مجدالدین مصباحی                     محمد علی احمدی

حیدر صادقیان                           علی محمد منوچهری                       علی موحد                                 حسن حبیبی

سید جعفر ذوالانوار                    یحیی فلسفی                                 محمود دانش                             وامضاء دیگران